0242 345 44 33
0545 864 13 71
Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz
Diğer Hizmetler

Makine ve Techizat Değerlemesi

Kayıtlarda demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değerinin tespitidir.

4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim yada hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve techizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri.

Şirketlerin toplam varlıklarının ortaya konulması amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim yada ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değerinin tespitidir.

Yukarıda belirtilmiş olan hususlar nedeniyle değerleme yapılır. Uzmanların değerlemesiyle oluşturulan rapor kontrol ve denetimden geçerek ilgili kurum ve kişiye iletilir.

 

Sanayi Tesisi Değerlemesi

Sanayi tesisleri için yapılacak değerleme çalışmalarında genellikle bina ve arazi değerlerinin üzerine çıkan makine, techizat ve üretim hattı değerleri bulunmaktadır, ayrıca bu tesislerin niteliklerine göre özel inşaat maliyetleri dikkat çekici boyutlarda olabilmektedir. Bu nedenle farklı disiplinlerdeki uzmanlar ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarda, arsa, bina, makine, isim hakkı gibi tüm hak ve faydaların, bunun yanında tesisin üretim kapasitesi, pazar payı, faydalandığı teşvikler, ham maddeye ve pazara uzaklık gibi değişkenlerde dikkate alınarak değerlendirme yapılıp rapor haline getirilir. Kontrol ve denetimden geçen rapor ilgili kurum ve kişiye iletilir.

 

Özel Değerleme

Gayrimenkul reklam hakları değerlemesi,
Miras hakları değerlemesi,
Kira hakları değerlemesi,
Kat mülkiyetine konu olan hakların değerlemesi,
Paylı mülkiyet hakları değerlemesi,
İpotek hakları değerlemesi,
Geçit hakkı değerlemesi

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde gayrimenkullerin değer tespiti için yapılan değerleme işidir. Örneğin gayrimenkule kira bedeli belirleme, miras paylaşımı sırasında kişilerin payına düşen gayrimenkullerin pay değerleri gibi konuları raporlar. Elma Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş olarak tüm özel değerleme işleriniz tarafsız ve adaletli olarak uzman lisanslı ekibimiz tarafından raporlanır.

 

Şahsi İrtifak Hakları Değerlemesi

İntifa hakkı değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kulanımıyla ilgili hukuki durumların tespiti)
Oturma Hakkı değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun oturma hakkı ile ilgili hukuki durumların tespiti)
Üst Hakkı Değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun üst hakkı ile ilgili hukuki durumların tespiti)
Kaynak hakkı değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kaynak hakkı ile ilgili hukuki durumların tespiti)

 

Riskli Yapılar için Değerleme

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Ya Da Herkes Tarafından Söylendiği Gibi Kentsel Dönüşüm
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakındaki kanun 30 mayıs 2012 ve yönetmeliği 4 ağustos 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yapımızın riskli olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz ve yapılması gereken işlemler nedir ?
• Tüm yapılar için risk raporu hazırlatılabilir, yani konut, dükkan, otel, fabrika aklınıza gelebilecek her yapı için.

• Risk tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluşlara başvurmamız gerekiyor. Bu kuruluşların listesi bakanlığın internet sayfasında yayımlanmaktadır.

Risk tespiti için kimler başvurabilir ; bir yapıda arsa payı olan malik ya da kanuni temsilcisi başvuruda bulunabilir, yani bu tespit için kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olma şartı yoktur. 

Yapınız yapılan denetleme sonucunda riskli yapı olarak tespit edilirse süreç nedir ?
• Yapının riskli olduğu tapu sicilinde beyanlar hanesinde belirtilecektir. Tapu müdürlüğü tarafından o yapıdaki hak sahiplerine ulusal adres veri tabanındaki adresleri esas alınarak tebligat gönderilecektir

• Bu tebligat; yapının riskli olduğunun tespit edildiğini, 60 günlük sürede yapının yıkılabileceğini, hak sahiplerinin bu tespite 15 günlük sürede itiraz edebileceklerini bildirir.

• Riskli yapının yıkım masrafları maliklerce arsa payı oranında ödenecektir, maliklerin belirtilen sürede yıkımı gerçekleştirmemesi halinde ilgili mülki amirlik tarafından yıkım gerçekleştirilir ve hak sahiplerinin tapu kayıtlarına hisseleri oranında müşterek ipotek belirlemesinde bulunulur.

• Riskli bir yapının yıkım öncesinde yasa kapsamında uygulama yapılmasını engelleyen bir durum yoktur. Buna karşın yıkım sonrası uygulama yönetmeliği çerçevesinde yıkımı takip eden 30 gün içinde işlemler başlatılmalıdır.

• Aksi takdirde bakanlık tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebilecektir.

Riskli yapıların yıkıldıktan sonra ne yapılacağı konusundaki uygulama süreci için maliklerin oy birliği ile hareket etmesi gerekmektedir. Oy birliğinin sağlanamaması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’ nun yetki verdiği
ELMA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK gibi bir lisanslı değerleme şirketine riskli yapının değeri tespit ettirilir ve bu rapor maliklere dağıtılır, maliklerden herhangi birisi tüm malikleri toplantıya çağırır ve riskli yapı malikleri hak sahibi oldukları hisseleri oranında en az 2/3 çoğunluk ile karar verecektir.

 

Miras Anlaşmazlıklarında Değerleme

Veraset intikali yoluyla edinilen gayrimenkullerin hak sahipleri arasında adilce paylaşımı için değer tespitleri yapılarak, paylaşım modeli hazırlanması için verdiğimiz bağımsız değerleme hizmetleri sayesinde, hak sahipleri arasındaki miras anlaşmazlıkları, mahkeme sürecine gidilmeden çözümlenebilmektedir. Miras olarak intikal eden gayrimenkuller için hisseli ise, hisse yada pay değerleri ile, bu gayrimenkullere bağlı hakların piyasa rayiç değerlerinin ve varsa gayrimenkullerle ilgili hukuki problemlerin tespit edilmesi, ayrıca hak sahiplerine miras yoluyla kalan gayrimenkuller için değerlendirme önerileri getirilmesi verdiğimiz hizmetler arasındadır.